- Wandeling door
het bos -

Via Het Hof (de bongerd) loopt u over kronkelpaden door het bos.

Houtige gewassen

Parkbossen omsluiten een groot deel van de buitenplaats. Aan de noordzijde staat Zomereik, Populier en Beuk. Langs de oostzijde, Vogelkers, Beuk, Es, Iep en Esdoorn. Het zuidelijk gedeelte bestaat uit Zomereik en Beuk.

Er zijn een aantal lanen aanwezig, zo ligt er langs de Deventerweg een laanbeplanting van eiken bomen. De oprijlaan vanaf de Deventerweg naar het huis is ook beplant met een laan van eiken bomen.

In het hart van de buitenplaats is een grote collectie bijzondere boomsoorten aangeplant, waaronder diverse soorten Eiken, Hemelboom, Varenbeuk, Moerascipres, Metasequoia etc.

Bijzonder element in de parkweide is de ‘heksenkring’ van Lindebomen. Deze wordt gevormd door een krans van afleggers; de oude moederboom is verdwenen. Deze markante heksenkring is zeer zeldzaam, er zijn slechts enkele exemplaren in Europa bekend.

Geen van deze bomen is opgenomen in het Landelijk Register Monumentale Bomen.

KRUIDIGE GEWASSEN

In 1999 heeft Alterra op de omringende dijken onderzoek gedaan naar de flora. Er is Stinkende Ballote waargenomen op de hoek Bandijk en Deventerweg. Stinkende Ballote is een soort op de Rode lijst. Zogenaamde Rode lijstsoorten komen van nature in Nederland voor, maar gaan in aantal achteruit.

In de bosopstanden staat een kruidenrijke vegetatie die duidt op voedselrijke omstandigheden. Er komt veel Zevenblad voor. In het bos tegen de dijk staat Boshyacint, een stinseplant. Over bijna de gehele buitenplaats verspreid liggen kort gemaaide gazons. De vegetatie is hier zeer soortenarm.

STINSEPLANTEN

Dit zijn planten van buitenlandse origine die in Nederland makkelijk verwilderen. Ze komen vooral voor op kerkhoven, rondom herenboerderijen en buitenplaatsen zoals De Matanze. Vaak zijn het bolgewassen, maar de groep is vaag begrensd. Op buitenplaatsen zijn stinseplanten op grote schaal uitgeplant in de 18e eeuw toen de Engelse landschapstuin in de mode kwam. Voor die tijd was er in tuinen geen ruimte voor verwilderingsplanten, maar de Engelse landschapsstijl vroeg om grote velden wilde bloembollen, zoals sterhyacinten, krokussen, narcissen en kievitsbloemen. Op De Matanze staan nu vooral boshyacinten, boerenkrokus, narcissen en sneeuwklokjes.

Ook de gele morgenster, een zeer zeldzame stinseplant die lijkt op het juist veel voorkomende speenkruid, komt voor in de tuin van De Matanze.

MYCOFLORA

In het najaar van 2008 is een onderzoek gedaan naar voorkomende paddenstoelen op De Matanze. Er is een drietal bijzondere soorten aangetroffen, waarvan twee zijn opgenomen in de Rode lijst: De Beurschampignon en de Okerbruine parasol zwam en de in Gelderland zeer zeldzame Pronkhertenzwam. Ook Morielje komt op De Matanze voor.